1. ซิสเตอร์ ชลธิชา ฤทธิ์เนติกุล
 2. คุณ ปวัน ศรีสนิท
 3. คุณ สุทธาทินี ศรีสนิท
 4. คุณ ณัฎฐิตา สุขสวัสดิ์
 5. คุณ สุรารักษ์ จันทำโรฝ
 6. คุณ นิรันดร์ เพียงลิ้ม
 7. คุณ อุบล ศรีวงษ์
 8. คุณ ธัญญามาศ ใจเลิศ
 9. คุณ ชัชวาล เวศย์วรุตม์
 10. คุณ อภิญญา เวศย์วรุตม์
 11. คุณ ภัทรา จันทร์หอม
 12. คุณ ศรัญญา ผาจีบ
 13. คุณ จรรยา ถนอมศักดิ์
 14. คุณ สุภณ จินตธนะเดช
 15. คุณ ปณธร สุขสายันต์
 16. คุณ ยุทธนา ไกรเทพ
 17. คุณ หัทยา อินกล่อม
 18. คุณ ทิวาวรรณ บุญรักษา
 19. คุณ พิเชษ บุญรักษา
 20. คุณ กุลภัสสรณ์ ปิ่นจุ
 21. คุณ ภูมิศักดิ์ พิศูจน์
 22. คุณ ปรเมษฐ์ เฉลิมรัตนโกมล
 23. คุณ ชุติมาพร ไตรนภากุล
 24. คุณ ชไมพร สมจิตต์
 25. คุณ ขวัญใจ นวลรัตน์
 26. คุณ พิชญาดา เดชชุม
 27. คุณ ผกาวัลย์ สุขเพิ่ม
 28. คุณ นันท์ชนก คำวันดี
 29. คุณ ศรัญญา โรยแสง
 30. คุณ จันทิรา สุขะสิฐษ์วณิชกุล
 31. คุณ พิ้งฮวง รัตนสมผล
 32. คุณ พัฒน์นารีย์ รัตนสมผล
 33. คุณ สุมาลี สระแก้ว
 34. คุณ ฐปนรรฑ์ ทันใจชน
 35. คุณ ปนัดดา พูลสมบัติ
 36. คุณ ธิดาวรรณ อุนาพรม
 37. คุณ ณัฐพัชร์ ทองอันตัง
 38. คุณ สายฝน เหลืองสะอาด
 39. คุณ อรอุมา ทองดี
 40. คุณ กัลยาภัสร์ เดชานุกุล
 41. คุณ ภาณพ เตชะเพิ่มผล
 42. คุณ อภิญญา จันทะสิม
 43. คุณ มุกดา ใจเลิศ
 44. คุณ นิรมล คงประจักษ์
 45. คุณ นุชนาถ คงช่วย
 46. คุณ ศุภาลัย มาตรวงษ์
 47. คุณ ปัทมา สุดจา
 48. คุณ เจน ณัฐกานต์
 49. คุณ นภชนก อาภรณ์รัตน์
 50. คุณ ทศพร เลิศเจริญสมัย
 51. คุณ สุพรรษา เลิศเจริญสมัย
ประกาศวันที่ 27 ก.ค. 2561
ประกาศวันที่ 15 ส.ค. 2561
ประกาศวันที่ 4 ก.ย. 2561
ประกาศวันที่ 19 มิ.ย. 2561
ประกาศวันที่ 12 มิ.ย. 2561
 1. คุณ กมลมาศ ฉัตรไตรรัตน์
 2. คุณ กรรทิมา มีสุนทร
 3. คุณ กฤติญดา สุวรรณมณี
 4. คุณ กฤษณา อยู่สุข
 5. คุณ กัญญาลักษณ์ ช่วยชู
 6. คุณ กัญธ์ศิริ เที่ยงธรรม
 7. คุณ กันตพร ยอดใชย
 8. คุณ กันทิมา แสงอรุณ
 9. คุณ ขวัญตา นพรัตน์
 10. คุณ จรัสกุล อุสมาน
 11. คุณ เจริญพงศ์ พรหมศร
 12. คุณ เจะฟารีดา จูแซ
 13. คุณ ชไมพร ผุดลาภ
 14. คุณ ชิตนนท์ บูรณชัย
 15. คุณ ชิตนนท์ บูรณชัย
 16. คุณ ซำมีหลัน ประสงค์ผล
 17. คุณ ฐกัดแก้ว ไทรงาม
 18. คุณ ฐิติรัตน์ คงเกิด
 19. คุณ ณปภัช จตุรพิธเจริญ
 20. คุณ ณัฏฐ์วรุฒม์ แซ่ว่อง
 21. คุณ ณัฐชานันท์ วิสูตรวรพงษ์
 22. คุณ ณัฐพร ทัศนกิจพาณิชย์
 23. คุณ ณัฐรดา มิตรปวงชน
 24. คุณ ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์
 25. คุณ ณิชนันทน์ พิชญานุกุล
 26. คุณ ดวงสุดา ศิริปิตุภูมิ
 27. คุณ ดุจฝัน กรักทองกรณ์
 28. คุณ เดชา ปูตีลา
 29. คุณ ทรงพล หอมอุทัย
 30. คุณ ทิวา พันธุ์วงศ์​
 31. คุณ ธารารัตน์ โกมัย
 32. คุณ นัฐดา จิเบ็ญจะ
 33. คุณ นัยนันต์ เตชะวณิชย์
 34. คุณ นิบัดดรียะ จิงา
 35. คุณ นิภา ศรีพรสวรรค์
 36. คุณ เนาวรัตน์ ปานเพชร
 37. คุณ บวรลักษณ์ แก้วมาก
 38. คุณ บุญฤกษ์ จิงา
 39. คุณ บุญเลิศ บุญภา
 40. คุณ ปยุต ติ้นสกุล
 41. คุณ ปิยรัตน์ จีระวงศ์พานิช
 42. คุณ ปิยะวรรณ ทองแดง
 43. คุณ ปิยารัช เหล่าสุวรรณ
 44. คุณ ปุณยนุช สุทธิพงค์
 45. คุณ ผกาภรณ์ รัตนกุล
 46. คุณ พลอยชนก ขุนพานิช
 47. คุณ พลันธร ลุ่มเจริญ
 48. คุณ พัชนียา เตาสัน
 49. คุณ พัชรินทร์ จันทนพันธ์
 50. คุณ พัชรินทร์ ยุทธานันท์
 51. คุณ พิชามญธ์ โชติช่วง
 52. คุณ มารียานี​ มะเด็ง
 53. คุณ มูฮัมมัดอัซมิน. เจ๊ะอูมาร์
 54. คุณ ยุวดี ทองสลับล้วน
 55. คุณ ยุวรรณา ทิวาสมาน
 56. คุณ รสนา ตาเยะ
 57. คุณ รุสมีนีย์ ฤทธิเดช
 58. คุณ วสิษฐ์พล หนูรุ่น
 59. คุณ วิลาศ จิเบ็ญจะ
 60. คุณ สมรกมล ยกถาวร
 61. คุณ สาวิตรี โสดาบรรลุ
 62. คุณ สาวิตรี หอมอุทัย
 63. คุณ สิริชัย สาวิโรจน์
 64. คุณ สุขณิษา อินแก้ว
 65. คุณ สุดารัตน์ ธรรมรัตน์ชูชัย
 66. คุณ สุนทราภรณ์ ภักดีชน
 67. คุณ สุเนตร การพันธ์
 68. คุณ สุพรรณี ฮะนิง
 69. คุณ สุภกิจ สังข์คง
 70. คุณ สุภาพร วุกถ้อง
 71. คุณ สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์
 72. คุณ สุรศักดิ์ ฉัตรไตรรัตน์
 73. คุณ เสาวลักษณ์ ตรีมรรค
 74. คุณ โสภิษตา ตันธนาธิป
 75. คุณ อภิสิทธิ์ เชื้อคำเพ็ง
 76. คุณ อรรถพล จันทสุรัส
 77. คุณ อริยา เดชธราดล
 78. คุณ อัจฉรา เมฆถาวรสวัสดิ์
 79. คุณ อัจฉรา วิชิตนันทน์
 80. คุณ อัซฮาร์ สารีมะเจ๊ะ
 81. คุณ อัญชลี กิจพนาพร
 82. คุณ อับดุลเลาะฮ์ นารอย
 83. คุณ อับดุลฮาฟิซ สะตีมือมะ
 84. คุณ อัสมา ปูตีลา
 85. คุณ อาซีกิน ถิ่นสตูล
 86. คุณ อามาน เจ๊ะแม
 87. คุณ อารยา ยืนยงวิวัฒน์
 88. คุณ อารีน๊ะ บือราเฮง
 89. คุณ ไอมีย์ สารีมะเจ๊ะ
 90. คุณ ฮานาดียะห์ เจ๊ะแม
ประกาศวันที่ 5 มิ.ย. 2561